Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de vertrouwenspersoon biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de vertrouwenspersoon ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de vertrouwenspersoon lid van LVV.

Voor niet-leden hebben wij ook een passende verzekering.


 

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon.
Een Kvk inschrijving is vereist.
​​​​​​​Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,-  per aanspraak en    500.000,- per jaar
EUR 500.000,-  per aanspraak en 1.000.000,- per jaar

Het eigen risico is EUR 1.000,- per aanspraak

Bovendien geldt er voor het bedrag voor juridische kosten op de beroepsaansprakelijkheidsdekking:

 • Dekking voor kosten van verweer (rechtsbijstand) ook boven het verzekerd bedrag met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag;

 • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.

 


 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 • Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag

 • EUR 1.250.000,- per aanspraak en  2.500.000,- per jaar.

 • Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak

Verzekeraar

 

Chubb Pro

Chubb Pro is dé nieuwe specialistische afdeling van Chubb op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Chubb Pro staat voor Chubb Professional en bestaat uit een team van ervaren medewerkers op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Wij staan voor kennis en expertise, service en flexibiliteit. Onze hoogwaardige en op maat gemaakte producten van Chubb Pro richten zich op een aantal professionele dienstverleners, waaronder arbeidsdeskundigen.

Chubb European Group SE

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Siriusdreef 2
2132 WT Hoofddorp

www.chubb.com
Mail: informatie@chubb.com
K.v.K. Amsterdam: 34322621

Wereldwijd gespecialiseerde verzekeringsoplossingen voor bedrijven

Niet alle verzekeraars zijn hetzelfde. U heeft een keus. Chubb is de verzekeraar voor klanten die kiezen voor uitzonderlijke dekking en service. Wij bieden zowel gespecialiseerde als traditionele schadeverzekeringen aan, via geselecteerde makelaars en tussenpersonen. Daarnaast kenmerkt Chubb zich door haar financiële kracht, superieure schadebehandeling en een uitgebreid internationaal netwerk van Chubb kantoren.

Wij staan wereldwijd bekend om onze innovatieve verzekeringsoplossingen voor bedrijven en hun bestuurders - van financiële instellingen tot ICT-bedrijven -, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast zijn wij een belangrijke aanbieder van borgstellingen, garanties en andere alternatieve financiële oplossingen.

Chubb Insurance Company of Europe SE is onderdeel van de in 1882 in de Verenigde Staten opgerichte Chubb Group of Insurance Companies, een van de meest vooraanstaande verzekeringsorganisaties in de wereld. De moedermaatschappij, de Chubb Corporation, staat genoteerd aan de New York Stock Exchange. In Europa heeft Chubb 32 kantoren in 12 landen. Het Nederlandse kantoor bevindt zich in Hoofddorp en telt 70 enthousiaste en professionele medewerkers.

Financiële kracht

Door onze financiële kracht kunnen klanten erop vertrouwen dat wij schaden kunnen betalen, nu en in de toekomst. Het betekent tevens dat wij kunnen investeren in belangrijke diensten voor onze klanten zoals loss control en nieuwe producten. De hoge ratings die wij, als een van de weinige Europese verzekeraars, regelmatig ontvangen van de gerenommeerde onafhankelijke rating bureaus zijn het bewijs van onze financiële kracht.

Aansprakelijkheid voor de arbeidsdeskundige

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Voor leden bieden wij een standaard inloop-periode van één jaar zonder meerpremie.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.

Hoedanigheid klachtenfunctionaris

 

Het vak van de klachtenfunctionaris is continu in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats door toenemende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan Wet Huis Klokkenluiders of de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een klachtenfunctionaris kan klachten krijgen over vermeende maatschappelijke misstanden, het werkklimaat, afhandeling van klachten over geleverde diensten of producten, maar ook klachten over ongewenste omgangsvormen.

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en organisatie en het leveren van een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en conflicthantering binnen de organisatie.

 

Uitbreiding hoedanigheid

De klachtenfunctionaris bevindt zich tussen klager en beklaagde in een positie die niet geheel risicovrij is. Het is daarom plezierig dat de hoedanigheid van klachtenfunctionaris onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Vertrouwenspersonen verzekerd is.

Om dekking in de hoedanigheid klachtenfunctionaris te verzekeren dient u dit te laten aanteken op uw polis. In de meeste gevallen is hiervoor geen meerpremie benodigd. Bel een van onze adviseurs voor advies.

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving op de polis wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

 

Hoedanigheid LVV vertrouwenspersoon

Bij LVV aangesloten deelnemers zich bezig houdt met werkzaamheden als vertrouwenspersoon.


 

Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid uit te breiden. Mocht u aanvullende of afwijkende werkzaamheden uitvoeren? U wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen? In dit geval is het verstandig om melding te maken en de hoedanigheid op de polis te laten uitbreiden.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, in veel gevallen zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.


 

Mogelijke aanvullende hoedanigheden

De volgende werkzaamheden kunnen als hoedanigheid op uw polis worden toegevoegd. Uiteraard dient u hiervoor wel de juiste kwalificaties te bezitten.

 • coach
 • mediator
 • HR functionaris
 • functionaris klachtencommissie